Skip to content

Perfil del contractant

Contractació de C.M.P.D., S.A

La contractació de C.M.P.D, S. a. està subjecta al Reial decret legislatiu 9/2017, de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Inscripciones e información